Przejdź do treści

Studium

Dział ten zawiera pełną treść obowiązującego Studium oraz informacje o przeprowadzanych zmianach Studium.

Obowiązujące studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/1061/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - SUiKZP, jest to dokument planistyczny, planowania ogólnego, określający politykę przestrzenną dla całego obszaru gminy. 
Studium jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. Zapisy studium mają za zadanie kierunkować i koordynować działania, związane z kształtowaniem przestrzeni, służące realizacji oczekiwanych inwestycji, powstaniu nowych miejsc pracy, poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu atrakcyjności miasta. W zapisach studium wskazuje się m.in. tereny: nowych osiedli mieszkaniowych, ogólnodostępnej zieleni urządzonej, rozwoju produkcji i usług, linii tramwajowych i rezerw drogowych.

Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Studium służy koordynacji ustaleń planów oraz wytyczeniu gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju Szczecina. Wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego, nie ustalając szczegółów takich jak sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci. Ustalenia studium koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju miasta, generalnych zasadach kształtowania przestrzeni, wskazaniu przeznaczenia obszarów i funkcjonowania powiązań między nimi.

Zakres studium

Studium stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej.  W studium określa się politykę przestrzenną dla całego miasta, a także  lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Studium składa się z części określającej uwarunkowania rozwoju i diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz części zawierającej kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorząd lokalny.

Jest to obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia i określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Plany miejscowe, będące aktami prawa miejscowego i ustalające przeznaczenie , sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów nie mogą naruszać ustaleń studium.

Przedmiot analiz studium to uwarunkowania, wynikające z położenia miasta w regionie, istniejącego zagospodarowania terenu, w tym oceny zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców; uwarunkowania demograficzne i społeczne, kulturowe i przyrodnicze.

W diagnozie wskazuje się czynniki sprzyjające rozwojowi lub ograniczające możliwości rozwoju Szczecina.

Zasady i tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).