Przejdź do treści

Statut Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Załącznik do
Uchwały Nr XXIII/613/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 czerwca 2008 r.

STATUT
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PN. "BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA"
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
 1. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, zwane dalej Biurem jest jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin.
 2. Siedzibą Biura jest miasto Szczecin.
ROZDZIAŁ II
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
§2

Biuro działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
 4. niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§3

Do zadań statutowych Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, określania polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina,
 2. opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, jego aktualizacji oraz prowadzenie spraw wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
 4. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 6. opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. realizacja procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
 10. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 11. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
 12. opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
 14. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4

Przy realizacji zadań statutowych Biuro współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, Gminy Miasto Szczecin, Urzędem Marszałkowskim i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz sąsiednimi gminami i powiatami.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA BIURA
§5
 1. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem wyznaczonego Zastępcy Prezydenta Miasta.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 3. Dyrektor Biura zatrudniany i zwalniany jest przez Prezydenta Miasta.
 4. Dyrektor Biura działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
 5. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta lub jego Zastępców w granicach ich umocowania prawnego.
 6. Do obowiązków Dyrektora Biura należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy Biura,
  2. opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
  3. dysponowanie środkami finansowymi Biura w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
  4. kontrola wewnętrzna,
  5. reprezentowanie Biura na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,
  6. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Biura.
§6
 1. Strukturę organizacyjną, zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Biura.
 2. Zasady wynagradzania pracowników Biura określa Regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora.
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i organizacji pracy Biura należą do kompetencji Dyrektora Biura.
 4. Regulamin wynagradzania, o którym mowa w ust. 2. podlega zatwierdzeniu przez wyznaczonego Zastępcę Prezydenta Miasta.
ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA
§7
 1. Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta, po uprzedniej akceptacji Skarbnika Miasta.
 2. Biuro realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, dochody odprowadza do budżetu Miasta.
§8
 1. Biuro prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Biuro sporządza sprawozdania finansowe oraz odpowiednie rozliczenia z budżetem Miasta.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
 1. Mienie Biura jest mieniem komunalnym.
 2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
§10

Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Miasta Szczecin.